Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De ondernemer / de galerie: de (rechts)persoon die kunstwerken, producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt;
 2. De koper: de (rechts)persoon die kunstwerken, producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten van of via de galerie koopt. Aspirant-kopers worden tevens als “koper” beschouwd.
 3. De koopovereenkomst: de overeenkomst, waarvan de bijzonderheden zijn weergegeven op de factuur, waarbij de koper van of via de galerie het kunstwerk, het product, de (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten koopt.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de galerie en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van kunstwerken, producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. De expositie: de gelegenheid waarbij het kunstwerk getoond wordt of zal worden.
 6. Het product: het kunstwerk, het product, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Galerie 8

Kerkstraat 30

NL-8051 GM Hattem

Telefoon: +31-(0)6-83923003

Bereikbaar van maandag t/m zaterdag 09.00-17.00 uur

E-mailadres: info@galerie8.nl

KvK-nr: 80303765

BTW-id: NL861623927B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de galerie en alle overeenkomsten alsook overeenkomsten op afstand, aangeboden door of gesloten met de galerie. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van koper niet van toepassing op de verhouding tussen koper en galerie of de daaraan voorafgaande fase.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kunstwerken, producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kunstwerken, producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de galerie niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Op het bezoekadres van de galerie komt een koopovereenkomst tussen de galerie en de koper pas tot stand wanneer de galerie een aanbod van de koper schriftelijk of mondeling uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. 
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Indien de consument het product onvolledig, zonder originele verpakking of beschadigd retourneert of op een andere manier tekortkomt, is de galerie gerechtigd naar eigen inschatting redelijke kosten voor gevolgschade, vervanging en/of herstel bij de koper hiervoor in rekening te brengen.
 4. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (klik hier) via e-mail aan info@galerie8.nl of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en in de originele verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 6. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging aan de koper.
 2. De ondernemer vergoedt het volledige orderbedrag van het geretourneerde product inclusief verzendkosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 3. De kosten voor retour zenden van koper naar de galerie zijn voor rekening van de koper.
 4. De galerie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 5. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het recht op herroeping geldt niet voor producten die op maat gemaakt zijn volgens de opgegeven specificaties van de koper en/of op persoonlijke wensen zijn toegesneden, zoals bij fotoprints (zowel op dibond als op forex) en fine art prints (zowel op Chromaluxe(r) als op papier) of op een drager die anders is dan die van het gepubliceerde werk. Evenmin geldt de bedenktijd van 14 dagen voor producten die duidelijk persoonlijk zijn zoals een portret in opdracht. In voornoemde gevallen vervalt de bedenktijd.

Artikel 11 – De prijs

 1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de galerie genoemde prijzen inclusief btw en andere overheidsheffingen.
 2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Een wettelijke verhoging of verlaging van de btw of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. De galerie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 dagen na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer is 2 jaar. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt.
 6. De galerie garandeert de echtheid van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
 7. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen 30 dagen na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan de galerie bekend te worden gemaakt.
 8. Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen hierboven genoemd is gereclameerd, zijn de daaruit voor de galerie voortvloeiende verplichtingen de volgende:
 9. Indien naar het redelijke oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat de galerie daarvoor aansprakelijk is, zal de galerie de keus hebben:
 • Het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde kunstwerk;
 • Het betreffende kunstwerk te repareren;
 • De koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal de galerie inzake haar verplichtingen jegens de koper volledig zijn gekweten;

 1. Indien naar het redelijk oordeel van de galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 12 lid 6 niet echt is, heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan de galerie, mits de koper het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de galerie jegens de koper inzake zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de koper het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de koper en is de galerie niet tot restitutie gehouden.
 1. In het geval dat door de galerie aan een kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit kunstwerk voor risico van de koper. Tot het tijdstip waarop de galerie overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel een kunstwerk heeft teruggenomen, blijft dit kunstwerk eveneens voor risico van de koper.
 2. De garantie geldt niet indien:
  1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  4. Bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het kunstwerk door de koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.
 3. Gevolgschade door producten of diensten van ondernemer zijn uitgesloten van garanties of schadeclaims.

Artikel 13 – Levering en uitvoering bij overeenkomst op afstand (webshop)

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De galerie zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Levering en uitvoering bij overeenkomst op vestigingsadres van de galerie

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Het kunstwerk wordt geleverd binnen 30 dagen na afloop van de expositie, tenzij anders overeengekomen. Indien het kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden.
 3. De koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn van artikel 1 van dit artikel gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de galerie geheel is ontvangen op de door haar in de factuur aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
 4. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of meeneemt van het vestigingsadres van de galerie of een ander aangegeven adres. Op de koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de galerie het kunstwerk in het kader van de koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt. Of wanneer de galerie het zelf aflevert bij koper.
 6. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de galerie het kunstwerk voor levering gereed heeft en de koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door de galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die de galerie door niet-afname lijdt.
 7. Indien het kunstwerk is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat de eigendom van het kunstwerk eerst op de koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met de galerie dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De koper wordt geacht het kunstwerk voor de galerie te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Indien de koper voordat de volledige koopprijs van het kunstwerk aan de galerie is betaald, het kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de galerie ter grootte van het nog niet aan de galerie betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van de galerie op volledige schadevergoeding. Voorts is koper gehouden aan de galerie gegevens van voornoemde derden te verschaffen.
 9. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van kunstwerken die de koper aan de galerie ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Indien de galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. indien de overmacht toestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
 2. Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 16 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 17 – Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
 2. Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan de galerie kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.
 3. Alle betalingen door de koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de koper op de galerie door de galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. de koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 4. De galerie heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. De galerie mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.
 6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor de galerie verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. 

Artikel 18 – Auteursrecht

Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, website, brochures en dergelijke behoort bij de galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden. Koper verkrijgt derhalve uitsluitend het materiële eigendom van het kunstwerk. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. 

Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De galerie kan bemiddelen tussen kunstenaar en koper indien de koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen van het kunstwerk wenst over te gaan.

Artikel 19 – Klachtenregeling

1. De galerie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de galerie, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de galerie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de galerie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor de koper mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de koper vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 20 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de galerie en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.